Οικιακά φωτοβολταϊκά- NetMetering

Δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της ομάδας εργασίας που συγκρότησε το ΥΠΕΚΑ για τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) στα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πόρισμα έχει κατατεθεί από τον Απρίλιο ωστόσο έκτοτε ουδεμία πρόοδος έχει σημειωθεί σε ένα θέμα που περιμένουν εναγωνίως οι παράγοντες και οι φορείς του εγχώριου κλάδου της ηλιακής ενέργειας καθώς θεωρείται ως η μόνη διέξοδος αναζωογόνησης της αγοράς.

—Όρια ισχύος και τρόπος κατανάλωσης

Ως ανώτατο όριο ισχύος θεσπίζονται τα 10 Κιλοβάτ.

Όσον αφορά στην καταναλισκόμενη ενέργεια:

Διακρίνει την καταναλισκόμενη ενέργεια από τον αυτοπαραγωγό σε τρία διαφορετικά τμήματα: Ένα τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ταυτοχρονισμένη παραγωγή, δηλαδή παράγεται και καταναλώνεται χωρίς την χρήση του Δικτύου Διανομής.

Ένα δεύτερο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ισόποση παραγωγή σε διαφορετικό χρόνο εντός του κύκλου συμψηφισμού, συνεπώς χρησιμοποιείται το Δίκτυο Διανομής. Τέλος, δύναται να υπάρχει ένα τρίτο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας που δεν καλύπτεται από την παραγόμενη και απορροφάται από το Δίκτυο Διανομής.

Πηγή: econews.gr